Novinky

6
Okt
FSSC 22000
Školenie na interného audítora FSSC 22000.
viac
17
Jún
WWW.SKOLENIAAKURZY.SK
Nový web www.skoleniaakurzy.sk s odbornými článkami a online školeniami.
viac
12
Sep
Dodávateľské štandardy pre výrobu potravín TESCO, KRAFT, UNILEVER
TESCO, KRAFT, UNILEVER štandard pre výrobu potravín sú štandardy v zmysle ktorých sú vykonávané dodávateľské audity v ...
viac
Všetky novinky

Publikačná činnosť

 Zavádzanie nových štandardov v oblasti bezpečnosti potravín – potravinový reťazec, ISO 22000:2005 Food Safety Management System, EurepGAP

Machalec M., BVQI Slovakia s.r.o. Bratislava, 9.december 2005

     V rámci krajín EU v oblasti systémov kvality a bezpečnosti potravín badať už dlhšiu dobu roztrieštenosť. Jednotlivé krajiny EU zavádzali národné požiadavky na systémy bezpečnosti potravín, ktoré vychádzali z požiadaviek Codexu alimentorius a jednotlivé krajiny tieto požiadavky zahrnuli do národných legislatív.
    V oblasti kvality sa často aplikovali požiadavky normy ISO 9001 Systémy manažérstva kvality, ktoré často nezahŕňali požiadavky bezpečnosti. Systémy bezpečnosti potravín, Správna výrobná prax (GMP), Správna hygienická prax (GHP) a hlavne systém HACCP bol stanovený zo zákona, bol kontrolovaný Potravinovým dozorom, ale tvoril samostatnú povinnú časť, ktorá nebola  zahrnutá do Systémov  kvality, ktoré si mnohé podniky zavádzali a certifikovali. Certifikácia systému HACCP prišla až neskôr a vychádzala z požiadaviek dánskych a holandských štandardov. Certifikačné audity systémov HACCP sa robia kratšiu dobu, ako je tomu v prípade systémov manažérstva kvality a preto sa do dnešného dňa nepodarilo požiadavky na systémy HACCP medzinárodne štandardizovať. Neskôr začali aj v niektorých ďalších štátoch EU akreditovať certifikačné orgány na certifikáciu systému HACCP v zmysle príslušných legislatív. V niektorých krajinách, ako je Dánsko, Holandsko, ale aj Česká republika je certifikácia HACCP systémov viac menej rozšírená.
      Na Slovensku sa začali prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby akreditovať certifikačné orgány, ktoré vykonávajú certifikáciu v zmysle 8. hlavy Potravinového kódexu SR. Nehovoriac o tom, že systém HACCP, ktorého povinnosť mať ho zavedený je legislatívne daná od roku 2000 sa spočiatku zameral len na potravinárskych výrobcov. Absentoval tu obchod, doprava, služby, nehovoriac o prvovýrobe ako jedného z najdôležitejších článkov celého potravinového reťazca. Podobná situácia je aj ostatných krajinách EU. V oblasti systémov kvality je situácia už dlhšiu dobu stabilizovaná. V súčasnej dobe patrí medzi najdôležitejšie norma ISO 9001, definujúca požiadavky na systém manažérstva kvality, norma ISO 9004, ktorá je návodom pre efektívne zavedenie a zlepšovanie tohto systému, norma ISO 19001, týkajúca sa auditov systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva.
     Tím odborníkov z krajín EU už dlhšiu dobu pracoval na vytvorení novej medzinárodnej normy, ktorá by zjednodušila situáciu v oblasti certifikácie systému HACCP tak, že by nahradila všetky národné normatívne dokumenty jedným štandardom, normou ISO 22000.
     Norma ISO 22000 „Safety food management system“ si kladie za ciel požiadavku  harmonizovať celosvetové požiadavky na bezpečnosť potravín. Vzhľadom na to, že za bezpečnosť potravín zodpovedá výrobca, norma špecifikuje požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti v potravinovom reťazci.
Normu ISO 22000 možno aplikovať vo všetkých organizáciách v potravinovom reťazci od poľnohospodárskej prvovýroby cez výrobcov krmív, výrobcov a spracovateľov potravín, dopravcov, dodávateľov služieb, obchodnú sieť, včítane verejného stravovania. Je treba poznamenať, že norma ISO 22000 sa dotýka aj ďalších organizácií nepriamo zapojených do procesu výroby potravín a to výroba baliaceho materiálu, čistiacich prostriedkov, prísad a pod.
Druhou  nie menej dôležitou otázkou v oblasti potravinového reťazca je štandardizácia v poľnohospodárstve ako prvého článku potravinového reťazca. Jedná sa o oblasť rastlinnej a živočíšnej výroby. Požiadavka riešiť túto oblasť vyústila do tvorby štandardu EurepGAP ktorý sa začal aplikovať v západnej Eurépe a postupne sa rozšíril do celého sveta. I keď informácie o tejto norme sú na Slovensku strohé , je otázkou času kedy sa začne plošne zavádzať aj na u nás.
     Je potrebné sa zamyslieť nad skutočnosťou, či takto systémy dopĺňajú kontrolný systém Potravinového dozoru. Je potrebné si položiť otázku, či je tu konečne snaha ujednotiť systém bezpečnosti potravín, ktorý by zahŕňal nezávislé audity, kontroly alebo inšpekcie. V každom prípade výrobcovia potravín na Slovensku sa budú musieť na túto skutočnosť pripraviť.
 
Zoznam publikácií si môžete stiahnuť TU.